Het Glorierijke Kruis, teken van Jezus Verrezen.

6 Januari 1997

 

croixcol.gif (31842 octets)  

De lichteenheid is zijn eerste symbool.

De pijl ervan bereikt de hoogte van Jeruzalem, 738m, 6 X 123 zei Jezus. De binnenkant heeft een diameter van 30 m en is een vrije ruimte, net als het Heilige der Heiligen in de Tempel van Jeruzalem, die op 584 m hoogte de armen van het Kruis verstevigen. God is EEN, Enig is de verrezen Messias en zijn Glorierijke Kruis.

Drie is de struktuur van het tralie-en netwerk van het Kruis. Deze driehoeken herinneren ons aan de Glorie van God, de stralende gloriŽn van onze tabernakels, onze altaren of kerkfrontons, waar de naam van God geschreven staat : Yavhť = Ik ben, ťťn en drie boven elke naam.

123 is de maat van het Kruis die door Jezus opgegeven werd, zes keer voor de hoogte en twee keer voor de armen.

Er zijn ook 3 rozetten op de uiteinden van het Kruis, waar het gulden getal de verhoudingen bepaalt.

Vier is het dubbel vierkant van de drie sterren van de verrijzenis, die twee maal op elk uiteinde van het Kruis herhaald worden. Deze twaalf vierkanten herinneren ons aan het tetragram van God : Ik ben wie Ik ben. Maar ook de menswording waar Jezus vlees is, d.w.z. aarde, water, vuur en lucht, 4 elementen van de stoffelijke maar ook geestelijke wereld, boven de " vier levenden met ogen gedekt " Ap. 4,6, de vier cherubijnen van de Ark des Verbonds of de 4 beschermengels van de evangelisten : de stier, de adelaar; de leeuw en de engel.

Zes is het cijfer van de mens. Hij komt voor in de zeshoeken en de sterren van David of van de Carmel van het traliewerk van de kleine kroon binnen het Kruis. Het is het cijfer van de Verlossing van de lijdende Dienaar, zoon van David, van Jozef en Maria. Hij heeft zich " zonde voor ons " gemaakt om ons te verlossen van het Beest, de ingeboren Slang wiens " cijfer 666 is ", Ap 13,18.

Acht is het symbool van de verrezen Messias, net als in de Romaanse kerken in Auvergne. Een noordelijke rozet met acht kruisen staat op de voorgevel van Onze-Lieve-Vrouw van Dozulť, parochie die door pastoor Durand in de 19de eeuw gebouwd werd.

Ze staat in het midden van de drie rozetten van de verlengstukken. Ster van Bethlťem, doornenkrans van het Kruis, Kruis van de Verrezene. Het is het cijfer van de redder, de Trouwe en Echte, die Ap. 19,11 het Beest en alle leed en dood overwint.

Twaalf is het symbool van Gods volk. Het komt van de twaalf stammen van IsraŽl en de twaalf apostelen van Jezus. Het Kruis bestaat uit twaalf 738 m hoge zuilen en twaalf dwarsliggers die 123 + 41 + 123 = 287 m lang zijn.

Vierentwintig ladders richten het Kruis op, 12 gaan hemelwaarts, 12 gaan van oost naar west. De balusters meten 10,78 m en de hoogte ertussen is 13,63 m. Dat herinnert ons aan de ladder van Jakob in Genesis Gn 28,12, waarop de engelen van God naar beneden daalden en naar boven klommen.

Vijfenvijftig balusters gaan hemelwaarts in de 12 ladders van het Kruis en drieŽntwintig ervan verbinden de 12 dwarsliggers tussen 584 m en 625 m hoogte.

Een dubbele reeks ringen omcirkelen de twaalf zuilen van het Kruis. Lichtkringen.

Een Witte Wolk overdag en ‘s nachts lichtgevend die boven de pelgrims hangt maar ook uit de aarde komt als een kantgebed van Gods Echtgenote, Jezus Bruid, zijn Kerk. Het is een brandend braambos voor Mozes, vuurvlammen in de wind van Pinksteren. Het is een duif met uitgestrekte vleugels voor de terugkeer van Christus net als voor Zijn Doopsel. Het is de vereniging van de Echtgenoot en de Echtgenote, van Christus en zijn Kerk. Ze zijn het grote teken van de vrede. St Jan Ap. 22,17 en Magdalena Aumont bidden : " De Geest en de Echtgenote zeggen kom. Amen, kom, Heer Jezus. "

Twee ringen op de grond, 333 m rond het Kruis en 288 m rond het Heiligdom, herinneren ons aan de bruilofsruimte van Jezus met zijn Kerk.

Dozulť - Dives-sur-mer

Het Heiligdom van de Verzoening, teken van eenheid.

 

Jezus wil de kerken van de Twaalf in zijn Heiligdom verzoenen en verenigen.

Dit Heiligdom is een heilige, gewijde, verheven en vereeuwigde plaats. Net als veel kathedralen inspireert het zich van het huis van God in St Jan. Ap.21-22.

De " menselijke maat " die ervoor gebruikt wordt, is de el. Het is 144 ellen hoog, lang en breed. Dat betekent de volmaaktheid van de naastenliefde.

De muren zijn van bruin (aarde) en kristal (licht) heldere jaspis.

Het is " Gods huis ", " de Heilige Stad ", " de Bruid ", het " hemelse Jeruzalem " die van bij God naar ons nederdaalt. De gelijkheid van de drie maten is het symbool van de Hemelse gave die van de Allerhoogste komt, van de lengte van de barmhartigheid van Christus en van de breedte van de Liefde van de Heilige Geest. Ze is nog het beeld van de Schepping in de DrieŽenheid van God, die drie keer heilig is, en van de Menswording van Gods Zoon in de zachtheid van de ingeving door de Heilige Geest.

Het Heiligdom berust, net als de Kerk, op de twaalf apostelen ; haar 12 funderingen van edelstenen, alle verschillend. Het is voor alle volkeren geopend door de twaalf parelvormige deuren en die de naam dragen van de twaalf stammen van Gods volk.

Ieder van de apostelen draagt ťťn van de stenen van het pectoraalkruis van de Hoge Priester die, voor ons, Christus is. Twaalf in Hebreeuws betekent " het zoeken naar het verloren woord ". Het is het bijbelse en evangelische zoeken naar Gods Woord.

Een engel bewaakt elke deur van het Heiligdom.

De koepel bekroont het Heiligdom ; het is het goddelijke beeld van de " aarde die uit de hemel nederdaalt ", hernieuwd door God. Het is 90 ellen hoog.

Het Heiligdom is 123 m hoog, lengte bepaald door Jezus voor de armen van het Kruis. De 1 m brede ring en het Kruis van Jeruzalem, die nog 7 m aan de spits toevoegen, brengen de pijl van het Heiligdom tot een totale hoogte van 130 m (St Pieter in Rome bereikt het hoogtepunt op 132,50 m)

Het op de plaats van Jeruzalem opgerichte Kruis herinnert aan de eerste kerk van de wereld en de vier kleine koepels aan de 4 evangelisten of de eerste vier bisdommen van de universele Kerk, enig, heilig, katholiek en apostolisch, van Rome, Constantinopel, AlexandriŽ, Antiochia.

 

plansanctuaire.gif (161822 octets)

Jezus vraagt een Heiligdom van de Verzoening

Ter gelegenheid van het feest van de Profeet Daniel,

21 juli 1997, D.B.

I. Talrijke geraadpleegde architekten vragen : welk programma ?

Aan de voet van het Glorierijke Kruis (3de verschijning, 7 december 1972) De aardrijkskunde van de Heuvels vermeldt de Kleine Heuvel, brede steiger ten Oosten van de Hoge Heuvel en ten Noorden van het inigingsbekken. Dit is de enige, gunstige, natuurlijke plek.

Een Heiligdom van de Verzoening (8ste verschijning, 12 juni 1973)

Wat wil Christus ? Wie verzoenen ? En met wie ?

" Deze brief richt zich tot het hoofd van de Kerk ( 33ste verschijning, 4 juli 1975)

"  U, hoofden van de Kerk, voorwaar Ik zeg het U, het is door dit Kruis op de wereld opgericht dat de volkeren zullen gered worden."

God de Vader, zegt Jezus, wil de volkeren redden en hijzelf zijn barmhartigheid schenken. En Hij verduidelijkt aan Magdalena dat de Heilige Geest, " de Trooster U leidt ", 45ste verschijning, 1 juli 1977.

Deze Verzoening is : 1) Heil van de Vader

2) Barmhartigheid van de Zoon 

3) Leiding van de Heilige Geest

De Vader redt - de godslasteraars

De Zoon verlost - de schandelijken

De Geest leidt in de rechte weg - degenen die God ontvluchten

- de boetvaardigen, 10de verschijning,

7 september 1973

Jezus richt zich tot " het hele mensdom ", 35ste verschijning, 5 december 1975

SanctjocGuim.gif (252655 octets)

 

Het Heiligdom zal dus de heilige plaats zijn :

 1. van de Verzoening van het hoofd en van de kerkhoofden,
 2. van het heil der naties en van het hele mensdom,
 3. van de zondaars, de priesters en de kloosterzusters, van de gelovige zielen, van de heidenen,
 4. " Ik zal de ziel van de ketters en de afvalligen , (degenen die het geloof of een deel ervan verloren hebben) tot de eenheid van de kerk winnen,
 5. van de kinderen en van de onderdanigen en van diegenen die zullen volharden,
 6. van de zielen van het Vagevuur, van de ongevoelige zielen, van de onverschillige harten en van " degenen die mijn hart het diepst kwetsen " zei Jezus de 5de december 1975,
 7. ten slotte van degenen die door Satan beheerst worden,
 8. en " de mensheid op de boord van de afgrond. "

II. Welke zijn de gezegende tekenen die verbinden ?

Sinds de tuin van het Paradijs, de Ark van Noach en de familie van Abraham ?

A. De Bijbel geeft de richting aan naar het Oosten. De synagogen hebben zich naar

Jeruzalem en de Tempel gericht. Het is eigen aan de christenen om zich naar het Oosten te richten, van waar de Messias gekomen is. Evenals de mohammedanen voor wie de mihrab (nest), de qibla (richting) aangeeft, richten zich naar de Mekka, het nieuwe Jeruzalem. Nabij de mihrab, de preekstoel (minbar) van de Imam, met zijn baldakijn, is de plaats van het woord.

Mozes heeft het eerste tabernakel ingesteld (5m x 5m x 5m). Het is de tent van de Tegenwoordigheid van God.

1. Zijn eerste deel zal het Heilige der Heiligen van Salomon zijn.

Hij plaatste er, in de Ark des Verbonds van Mozes,

 1. de Wettafels (de 10 geboden)
 2. de Palm van Ašron (herderlijke staf)
 3. de kelk van de Manna (Gods brood)
 4.  

  2. De heilige plaats van het Verblijf is de Heilige van de Tempel, daar bevindt zich :

 5. de offertafel van de 12 broden (1 per stam)
 6. de kandelaar met 7 lichten (van het goddelijk licht)
 7. het geurenaltaar (van het gebed stijgend naar God)
 8.  

  3. Het voorplein van de Tent en van de Tempel heeft drie ruimten :

 9. het altaar van de offerande of van het brandoffer, waar het volk zich aan God opdraagt.
 10. de twee kolommen Yakim, Boaz (God steunt en sterkt)
 11. de bronzen zee voor de zuivering (5m diameter).

NB : de zuiveringsrituelen zijn gemeen aan de mohammedanen en de hindoeÔsten.

 

B. De Evangelies en de Kerken hebben hun heilige plaatsen : de sakramenten.

 1. Het Doopsel , geboorte in God, de Drie-eenheid,
 2. Het Vormsel in de Geest van God,
 3. De Eucharistie, Offerande, Opoffering, Kommunienuttiging in Kristus,
 4. De Vergiffenis van de zonden,
 5. Het Zalven van de zieken,
 6. De Orde der Bisschoppen, Priesters, Diaken die de Kerk dienen,
 7. Het Huwelijk, waarmede God de toestemming der echtgenoten onontbindbaar maakt.

 

 1. Hoe de eenheid van de kerken beleven ? Door ze te kennen !
 1. 1. De katholieke Kerk, met Paus Joannes-Paulus II en 11 oosterse of latijnse patriarchen, stoelt op het Priesterschap (Paulus VI zal alle kardinalen bisschop benoemen). Bovenal het ministerieel priesterschap en de verhouding met Kristus = Priester. Ze zijn broeders van de liefdadigheid, in de eerste plaats in een wetenschappelijke, industriŽle wereld die afvallig wordt = verliest het geloof (100 miljoen gelovigen).
 2. De orthodoxe Kerk, byzantijns of oosters, voortkomend van de apostelen. Ze is samengesteld door moniken die, zij alleen, bisschop of patriarch kunnen worden. Bovenal het profetisch priesterschap en luisteren naar de Heilige Geest. Dat zijn 19 kerken : Konstantinopel, 2 in AlexandriŽ, 2 in AntiochiŽ, Jeruzalem, ArmeniŽ, CiliciŽ, GeorgiŽ, AssyriŽ, EthiopiŽ, Cyprus, SinaÔ, Griekenland, MacedoniŽ, Bulgarije, ServiŽ , RoemeniŽ, Rusland. Ze zijn bevoorrechte getuigen van de Verwachting, bijzonderlijk in de islamitische wereld (175 miljoen gelovigen).
 3. De protestanse kerken, afkomstig uit West-Europa, van Luther, Calvin, Zwingli. 320 kerken in de Oecumenische Kerkenraad.

Lutheranen, Reformisten, Baptisten, Methodisten, Pentecotisten, Evangelieken, Anglikanen, Presbyterianen, Leger des Heils, Adventisten, Jehova’s Getuigen, Taizť. (400 miljoen gelovigen).

Ze deden afstand van het priesterschap en de monikenstand.

Ze geven de voorkeur aan het Geloof en de goddelijke zending van de Vader voor de mensheid " vermeerdert en vermenigvuldigt u " zowel op vergankelijk als op spiritueel vlak. Ze zijn het talrijkst in de Angel-Saksische samenleving die aan de spits staat van de ekonomische vooruitgang. Hun priesterschap is vooral herderlijk en vorstelijk.

Hoe kunnen wij ons gevoelen als ťťn en verenigd in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ? Het is door die gemeenschappelijke geestelijkheid der gelovigen die de vorstelijke geestelijkheid der leken behelst (vooral), de profetische geestelijkheid der gewijden (vooral), en het ministeriŽle priesterschap der diaken, priesters en bisschoppen (vooral) in " een bewonderendswaardige uitwisseling ", zoals het eucharistisch gebed het voorhoudt.

" Bemin uw evennaaste zoals Ik u bemin. Dat uw blik Liefde en Goedheid moge uitstralen voor ieder onder u ! Kus een tegenwoordig iemand uit liefde en weldadigheid. Dit gebaar is eigen aan Liefde en Verzoening voor de ganse wereld. Verheug u, Maria, heeft de Aartsengel GabriŽl gezegd bij de ontvangenis van de Mensenzoon. Voorwaar, Ik zeg het u, dit geldt heden nog. Verheug u want de tijd is nakend dat de Mensenzoon in Glorie zal weerkeren. Satan zal vernietigd zijn. Alleen Vrede en Vreugde zullen heersen ", 14de verschijning, 1 maart 1974.