Studie naar de uitvoerbaarheid van het " Glorierijke Kruis " van Dozulé en van het Heiligdom van de Verzoening.

  1. Struktuur van het Kruis

De studie naar de uitvoerbaarheid werd in 1992 ondernomen en wordt thans voortgezet met de studie van een definitief voor-ontwerp. Deze twee studies gaan uit van de afmetingen van het Kruis die in de door Mw M. Aumont doorgegeven boodschap aangegeven werden : 123 m lange armen, hoogte van 6 x 123 m = 738 meter, basisdiameter van 42 meter.

De eerste onderzoekingen over de manier waarop het Glorierijke Kruis in overeenstemming met de boodschap moet opgericht worden, laten verschillende studierichtingen mogelijk :

 

CROIXLcentreTech.gif (206256 octets)

Ten slotte werd voor een zelfdragende, metalen formule gekozen bestaande uit buisvormige elementen. De diameters en onderdelen worden kleiner naar de hoogte toe om de windeffekten te verminderen. Voor de berekeningen werd het Kruis in stukken van 41 meter verdeeld (738 = 18 x 41 en 123 = 3 x 41).

De stam bestaat uit twee concentrische ronde kronen. De buitenkroon bestaat uit twaalf vertikaal dragende pijlers met een diameter van 2 m aan de basis en 40 cm aan de top, geplaatst op een cirkel met een diameter van 41,65 m en om de 13,67 m (41m/3) horizontaal met elkaar verbonden.

De binnenkroon bestaat uit 12 vertikale vlakken van gelijkzijdige driehoeken. Ze zijn 6,83 m hoog (41m/6) en worden twee per twee opeengestapeld. Ze zijn op een cirkel van 30,49 m diameter geplaatst en bevinden zich tussen de dragende pijlers. De basissen van deze driehoeken worden schuin met hun uiteinden op de dragende pijlers met elkaar verbonden. De spitsen van deze driehoeken zijn horizontaal aan elkaar verbonden met de dragende pijlers. Ze vormen kronen van twaalf horizontale gelijkzijdige driehoeken, op hetzelfde vlak als de horizontale verbindingen verspreid tussen de dragende pijlers.

De pijpen waaruit ze bestaan hebben een diameter van 80 cm aan de basis van het Kruis en 24 cm aan de top.

De armen van het Kruis hebben dezelfde struktuur als de stam die ter hoogte van het 15de stuk er mee verbonden wordt om een perfekte inklemming te vormen.

De uiteinden van de armen en van de top worden vanaf de binnenkroon wijder.

Daar zit, op ieder van de drie uiteinden, een rozet van acht kruisen, geschikt volgens het gulden getal.

Het totaal aantal driehoeken is 9900. Ze geven de struktuur van het Kruis. Het aantal gelijkzijdige driehoeken is 2664 hetzij 3 maal 888.

Het Kruis bestaat uit 10850 pijpen die samen 93242 meter lang zijn en uit 2760 knooppunten die gewoonlijk 8 pijpen verenigen.

Met de medewerking van architekt Grima en ingenieur Glynn werd een homothetisch model van het Kruis op schaal 1/250 door de Engelse maatschappij 3DD gemaakt tegen de prijs van 61.185 FF. Het werd op de wedstrijd van de Royal Academyy of Arts van London voorgesteld. Dan werd het op de Hoge Heuvel van Dozulé voorgesteld. Op 4 juni, Pinksterdag 1995, 23 juli, 17 september, 11 november en 23 december. In 1996 : op 4 februari, 24 en 28 maart en 26 mei. Dan werd het ook op 8 januari 1997 in de feestzaal van Dozulé voorgesteld in aanwezigheid van de gemeenteraadsleden van Dozulé, Putöt-en-Auge en Cricqueville-en-Auge ; en eindelijk op 28 januari 1997 op het Franse T.V. kanaal FR 3 Caen.

 

2. Studie van de afmetingen en analyse van de weerstand van het Kruis volgens de regels " Sneeuw en wind " en CECM-regels.

Op basis van de struktuur zoals die in de vorige paragraaf omschreven werd, hebben de heren Rémy en Lelache van het Centre Technique Industriel de la Construction Métalique (CTICM) de spanning in de samenstellende staven bestudeerd onder het effekt van de permanente lasten en de overbelasting teweeg gebracht door de wind volgens de " Sneeuw en Wind " en CECM-regels.

Ze gingen over tot de schatting van :

Deze studie leidde tot een schatting van het gewicht van de metalen struktuur om de weerstand aan de toepasselijke akties te verzekeren, evenals de beperking van de vervormbaarheid tot een aanneembare waarde.

Het eindverslag van de studie, waarvan de kostprijs 136 990 FF bedraagt, kwam in april 1994 tot de volgende konklusie : " Na de analyse van de resultaten van deze statische studie, eerste stap naar een studie betreffende de uitvoerbaarheid van een zelfdragend kruis van 738 m, kunnen we meerdere bemerkingen maken. Rekening houdend met het geschatte bestendig gewicht naar mate van de " optimisatie " van de onderdelen (88 000 ton), en van de eveneens geschatte kracht van de bestendige windstoten op het Kruis (248 km/u met uitzonderlijke wind) en de genomen hypothesen :

Een berekening van de dynamische weerstand van het Kruis werd in juli 1994 door dezelfde ploeg van het CTICM gemaakt tegen de prijs van 65 230 FF. Ze gebruikte daartoe een vereenvoudigd model door afgewerkte elementen volgens de CECM-regels. De konklusie wijst op de noodzaak om over te gaan tot proefnemingen met blaastechnieken, gesteund op een betere kennis van de wind.

3. Aërodynamische studies

De met ons ontwerp overeenstemmende gegevens werden tegen de prijs van 2 778 FF door Météo France en het Institut National de Géographie verzameld.

Vervolgens werden volgende studies uitgevoerd door de Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory van de Western University of Ontario (Canada), onder de verantwoordelijkheid van Dr Davenport, tegen de prijs van 255 882 FF, hetzij 51.500 US$.

3.1. Studie van de wind

Wat de wind betreft hebben wij bij Météo France inlichtingen ingewonnen over de snelheden van windstoten per sekonde die over de laatste jaren in Caen-Carpiquet en Saint Gatien des Bois werden gemeten. Hier zijn de belangrijkste ervan :

Datums St Gatien Carpiquet Richting

26 december 1959 162 km/u West

28 januari 1961 158 km/u West

11 maart 1963 122 km/u 158 km/u Zuid-West

9 oktober 1964 169 km/u 166 km/u West

27 november 1965 140 km/u 140 km/u Noord-West

19 februari 1967 151 km/u 158 km/u West

Op basis van deze metingen van windstoten per sekonde meende de Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory van de Western University of Ontario dat de wind slechts één maal om de 50 jaar de gemiddelde snelheid van 110 tot 120 km/u gedurende 10 minuten op 10 m hoogte, zou kunnen overschrijden. Hij stelde vast dat deze waarde coherent was met deze die gewoonlijk voor gebouwen gebruikt wordt, ttz 100 km/u op 10 m hoogte of 200 km/u aan de top van het Kruis. Met de invloed van het reliëf op de snelheid van de wind op de plaats van het Kruis, werd rekening gehouden, op basis van de gegevens van het Institut Géographique National, en geschat op + 10 % aan de basis en + 3% op 100 m.

3.2 Proeven met blaastechnieken

Maquettes van de drie onderdelen van het Kruis werden gebouwd volgens de regels die de gelijkheid bepalen in het gedrag van de gassen in de pijpen.

Ze werden met de blaastechniek in de volgende omstandigheden getest :

De krachten waaraan ze onderworpen werden, werden dermate gemeten dat de weerstandscoëfficiënten konden berekend worden met de volgende formule :

C = F / 0.5 p V² D H ,

waarin F de gemeten kracht is, p de volumieke luchtmassa, V de snelheid van de wind, D en H de breedte en hoogte van het ontwerp.

De voornaamste geboekte resultaten vertonen een zwakke gevoeligheid voor de windrichting evenals onbelangrijke (loodrechte) tweederangseffekten. Ze leiden tot een gemeten weerstandscoëfficiënt van 0,44 voor het eerste onderdeel, 0,24 voor het tweede, 0,11 voor het derde onderdeel.

3.3 Dynamische eigenschappen

De analyse van de eigen trillingswijzen, rekening houdend met de bepaling van de schommel-en torsiewijzen, maakt het mogelijk de dynamische krachten te schatten die in aanmerking moeten komen voor de berekeningen van het Kruis.

De berekening van de torsiewijzen werd uitgevoerd volgens het " ALGOR " model, op basis van de massaverdeling die door het CTICM in de statische studie was berekend. Op enkele details na, bevestigt de Universiteit van Ontario de resultaten van het CTICM.

3.4 Dynamische weerstand

De maximale krachten die eruit voortvloeien, wanneer de statische en dynamische lasten integreren, belopen 2000 ton aan de voet van het Kruis voor de snijdende kracht en 695 000 ton. meter voor het buigmoment. Deze schattingen kunnen vergeleken worden met deze die door het CTICM berekend werden tegen een snelheid van 248 km/u met toepassing van de " Sneeuw en Wind " regels.

Krachten Windsnelheid Snijdende kracht Buigmoment

(km/u) (ton) (ton.meter) berekend o.b.v. de blaasproeven 194,4 2000 695 000 berekend door het CTICM 248 7690 2 650 000 afgeleid vanaf de  afmetingen tijdens het   blazen 248 3235 1 124 000

Daaruit wordt een belangrijke veiligheidsmarge afgeleid van ongeveer 2. De Universiteit van Ontario komt tot de konklusie dat de problemen, te wijten aan de wind, niet onoverkomelijk zijn.

Als men anderzijds rekening houdt met de belangrijke hiervóór vermelde veiligheidsmarge, lijkt het mogelijk de werken op aéroelastisch model uit te stellen en voorrang te geven aan de problemen van bouwbaarheid en aan de vastheid van het Kruis tegen wind, sneeuw en rijm. IJs en sneeuw zouden inderdaad de vorm en de ruwheid van het Kruis kunnen wijzigen en tot bijzondere trillingen leiden. Uiteindelijk blijkt dat, zonder de weerstand tegen wind in vraag te stellen, het Kruis ook uitgerust zou kunnen worden met materiaal voor de bestijging en het onderhoud, evenals voor het onthaal van de bezoekers.

3.5 Rijm

De eerste resultaten van studies naar rijmvorming op elektrische lijnen bij omgevingstemperatuur en op hertzmasten tonen aan dat de rijmdikte in Frankrijk zelden de konventionele dikte bereikt, die in de berekeningen van elektrische lijnen en masten gebruikt wordt, d.i. 3 cm in gebieden met klein rijmrisico, zoals in Normandië, en 6 cm boven de 2000 m. Bovendien komt de maximale rijmdikte overeen met winden die vier maal minder krachtig zijn dan de maximaal vastgestelde winden. Wat er ook van zij, zou een toename van 6 tot 12 cm van de diameter van de pijpen verenigbaar zijn met het hiervoor vermelde veiligheidscoëfficiënt.

 

4. Bouwstoffen

Met het oog op het onderzoek van de bouwmogelijkheden van een Kruis met buisvormige, stalen struktuur, heeft het Institut de Soudure de problemen en de aangewende oplossingen betreffende de bouwstoffen benaderd. Nuance, taaiheid, opbouwen van pijpen, soldeerbaarheid, evolutie van de kenmerken " op lang termijn " zijn het geheel van een onderzoek naar de bouwmogelijkheden voor een bedrag van 38.379 FF. Dit heeft geleid, in juli 1995, tot industriële aanprijzingen.

Op het gebied van de bouwstoffen en de half ruwe grondstoffen voor de buisvormige elementen, komt ten slotte een oplossing onder volgende vorm :

Na raadpleging bij een fabrieksproducent, zou de bevoorading kunnen bepaald worden op de nuancebasis van type 16 MND 5 (R0,2 > 400 MPa ; R > 550 MPa).

Op het vlak van de netwerkknopen, blijkt de best passende oplossing, deze te zijn van het licht verbonden smelterijstaal van het type 12 MDV 6.M. (RO,2 > 350 MPa ; R > 480 MPa).

Aangaande de gesoldeerde verbindingen, dringt het Institut de Soudure aan op het voordeel van gegoten knopen. Ze laten de uitvoering toe van gewoon soldeerwerk, aanzetstuk, cirkelvorming en gemakkelijk automatizeerbaar. Zichtbaar en gemakkelijk vervolmaakbaar, beperken ze het aantal soldeerwerken.

croixLciel2.gif (134204 octets)

5. Verlichting en bescherming van de buitenzijden

Voorafgaande kontakten werden genomen met Franse en Duitse vennootschappen en laboratoria voor de behandeling van de buitenzijden en de verlichting van het Kruis.

Innoverende oplossingen zoals fluorescente verven werden afgewezen wegens verouderingsproblemen. Oplossingen van het type " bille de verre ", technologische omzettingen van verkeerstekens, zijn nog steeds in onderzoek.

Navorsingen met betrekking tot de aanwending van laser lichtbundels om een Kruis zichtbaar te maken, werden uitgevoerd met vennootschappen, vakkundig toegelegd op laser lichtspelingen bestemd voor spektakels. De visualisatie van de vrije vertikale lichtbundels in de lucht is pas mogelijk wanneer de gezichtslijn een hoek vormt, begrepen tussen 0 en 45 ° met de as van de lichtbundels. De romp van het Kruis zou slechts van op enkele meters zichtbaar zijn. En men zou de lichtbundels op 738 m niet weten te stuiten. Evenzo voor de armen : ze zouden alleen kunnen voorgesteld worden door meer lichtgevende punten op de kruising van convergerende lichtbundels. Opdat er werkelijk visualisatie zou zijn, zouden de stralende lichtbundels op een vast scherm van 738 m, een rookscherm, moeten geworpen worden. Evenwel kan dit weefsel of rookscherm niet verwezenlijkt worden boven de 15 tot 20 m en wanneer de windkracht 25km/u overschrijdt. Het begrip van een vast scherm van 738 m zou een nog meer ingewikkelde infrastruktuur noodzaken dan deze van het eigenlijke Kruis, en ronduit niet werkelijk zijn.

Betreffende de verlichting van het Kruis, zijn oplossingen in donker licht of in laser lichtbundels minder goed geplaatst dan wit licht met de huidige projektoren waarvan de kracht en het rendement alsmaar verhogen. De volgende oplossing ligt tans ter studie : de projektoren, opgesteld aan de voet van de pijlers, zullen deze laatste met strijklicht verlichten. Aan de top van het Kruis zullen licht bolronde spiegels de lichtbundels naar buiten weerkaatsen. Evenzo voor de armen.

 

6. Bouw van het Kruis

Bouwondernemingen van internationaal formaat werden geraadpleegd ten einde de meest aangepaste en de snelste methodes te bepalen bij de bouw van het Kruis.

De aangeprezen montage-methode is de volgende :

De uitvoeringsduur van de stalen struktuur werd geraamd op 13-14 maand.

Tijdens het jaar 1996, heeft een Ingenieursschool de volledige tekeningen van het Kruis gemaakt, zijn numerieke modelisatie op programma Systus, de berekening van de lastverspreiding in de knopen, alsmede een benadering van hun dimensionering door de methode van de afgewerkte grondbestanddelen (96.480 FF)

Met de studie die in 1997 werd voortgezet voor een kostprijs van 96.480 FF, werden de plannen ontworpen van de kruising van de stam en de armen en ervan twee maquettes gemaakt. Eens het doel bereikt, beschikken wij over alle technische gegevens die nodig zijn voor de bouwvergunning.

 

7. Funderingen van het Kruis

7.1 Benadering van de opvatting van de funderingen.

De eerste etappe van de studie over de uitvoerbaarheid, bestond uit negen elektrische peilingen verwezenlijkt door de vennootschap TECHSOL in janurari 1994 (45.838,90 FF). De op dat gebied uitgevoerde studie door de CEBTP (Centre expérimental de recherches et d’études du Bâtiment et des Travaux Publics) in juli 1994 (32.733,60 FF), heeft de geologische en geometrische inlichtingen verzameld.

Voor de tweede etappe, in december 1994, heeft de CEBTP een funderingsontwerp opgesteld (55.801,30 FF) volgens de werftechnieken Bachy en Solétanche die tans als de meest renderende beschouwd worden. Het betrof hier een fundering op grond van een straalvormige balk met inwendige rooster, uitwendig steunend op een subcirkelvormige wand van 83 meter diameter en 135 meter diep. Dit leidde tot een benaderende berekening van de funderingen per afgewerkt element. De resultaten zijn de volgende :

  1. De aanwezige uitwerkingen verwekken een belangrijke horizontale stuwdruk die nog steeds op ongeveer 100 meter van de wand haar uitwerking heeft.
  2. Er heerst een gebied van beweegkracht in de omtrek van de wand, op het kontaktpunt grond/struktuur. Naar gelang de richting van de uitwerkingen veroorzaakt door de wind, zou de grond zich kunnen begeven.
  3. De met het model berekende rotatie is niet koopvernietigend. Na deze studie is gebleken dat er zich andere opdrongen. De vennootschappen CEBTP en Joly hebben luchtfoto’s genomen ten einde een topografische opgave op te stellen (38.629,20 FF).

In mei 1996 heeft de CEBTP dan ter plaatse vijf boringen uitgevoerd (1.O58.569 FF) : drie pressiometrische boringen tot 55 m en twee cilindervormige kernboringen van 60 m en 150 m. Het onderzoek van alle bevindingen onthullen zes homogene lagen die uitstekende mekanische hoedanigheden bevatten (cf. onderstaande tabel).

Met deze basissen heeft het onderzoek van de eerste berekeningen geleid tot de wijziging van de opvatting van de funderingen door ze aan te passen aan de aard van de ondergrond om zoveel mogelijk haar verplaatsingen te beperken en haar samenhang met de bodem te verzekeren. Dit heeft toegelaten erin ruimte te verschaffen.

Wetende dat er twee soorten uitwerkingen moeten beheerst worden, heeft de opvatting van de funderingen volgende beginselen nagestreefd :

Om de afscheidingsuitwerking te beheersen zijn de op een plaat steunende pijlers " vastgenageld ", ieder met 24 kabels in voorgespannen beton, diep in de funderingen bevestigd en die een eenheidsuitwerking uitoefenen met een stuwkracht van 750 ton. Deze kabels zijn langs het onderste gedeelte bereikbaar voor nazicht en, zo nodig, voor vervanging.

Het gewicht van de funderingen, boven de inankeringen van de kabels in voorgespannen beton, moet de afscheuringsuitwerking overtreffen om de bovenhand ervan te verzekeren zonder het beton onder spanning te brengen en toe te laten dat van de verspreidingsrooster, in kontakt met de grond, elke verheffing vermeden wordt.

Zodoende kan de vertikale samendrukkingsuitwerking onder ieder pijler in het onderste gedeelte van de funderingen, in het uiterste geval, 50.000 ton bereiken ter hoogte van de inankeringen en 60.000 ton onder de verspreidingsrooster. De tegendruk van de grond in de vrije zones van de funderingen wordt eveneens door de verspreidingsrooster hernomen.

Uitgaande van deze funderingsbeginselen, is het mogelijk en zelfs noodzakelijk geweest de ruimten onder de funderingen te herzien. Ze doen zich voor als volgt :

Deze kapellen zijn verbonden met de centrale crypte en 2 per 2 met elkaar langs de horizontale doorgangen waar de onderste inankeringspunten van de pijlers voorzien zijn.

Vervolgens opwaarts bevinden zich  : een ruime, cirkelvormige zwerfruimte, een reeks vergader- en bedenkzalen en, ten slotte, de ingang naar de funderingen, op de zijkant gelegen, en de Ark van Noach die toegang verleent tot de drie niveaus.

In het raam van een soortgelijk onderzoek dat 73.566 FF kostte, heeft een geotechnisch gespecialiseerde vennootschap deze werkhypothesen in april 1997 bekrachtigd en geoordeeld dat " de bouw van het Kruis van Dozulé als mogelijk kan beschouwd worden, zonder buitengewone moeilijkheden en dit rekening houdend met bijzonder gunstige omstandigheden : goede hoedanigheid van de bodem vanaf een dertigtal meter diepte en de afwezigheid van een diepe laag. In de huidige stand van ons onderzoek, m.a.w. door alleen rekening te houden met het eigen gewicht van het bouwwerk en de uitwerkingen van de wind (waarden verstrekt door M. Davenport), komt men tot de konklusie dat men de funderingsstaven zou kunnen missen. "

In mei 1997 heeft een vennootschap, voor een som van 48.240 FF, de uitwerking berekend van een aardschok vanaf de regels PS92, zone I a, klasse D. De versnelling van 2m/s², die erdoor ontstaat, verwekt op de funderingen een kentering, lager dan deze veroorzaakt door de wind, dus niet noemenswaardig, en een afdoende uitwerking van 19.600 ton, waarmede rekening zal gehouden worden bij de berekening van de inankeringen.

Een nauwgezette afmetingsberekening van de funderingen, samen met de architektuur, zijn tans in onderzoek met het oog op het aanleggen van een dossier voor uitvoering en raadpleging van ondernemingen.

Een studie, gewijd aan de luchtverversing en dito regeling voor de funderingen van het Kruis en het Heiligdom van de Verzoening, werd ondernomen voor een bedrag van 18.090 FF.

sanct43.GIF (28974 octets)

8. Het Heiligdom en zijn inplanting

Het geplande Heiligdom van de Verzoening zou moeten dienen, zowel voor de Israëliërs, de Joden, de Oosterse en Westerse Katholieken, de Griekse Orthodoxen, de Syriërs, de Armeniërs, de Kopten, de Chaldeeuws-assyriërs, de Malabaren en Malankaren, als voor de Mohammedanen, Boeddhisten en Hindouisten. Zo is een technisch onderzoek aan gang om er voor te zorgen dat ze er allen in vrede en verdraagzaamheid zouden verkeren.

In begin 1997 werd de struktuur van het Heiligdom berekend door een Ingenieursschool voor een bedrag van 65.124 FF.

Voor 1997 is de voltooiing voorzien van de architekteur, volgens het gulden getal, van het Heiligdom van de Verzoening, volledig in glas, met metalen en glazuren geraamten.

Het Heiligdom is geplaatst op de rechter arm (ten Oosten) van het Glorierijke Kruis met de afmetingen verstrekt door de H. Johannes (Ap. 21-22), hetzij 144 ellen. Dit is 72 m binnen-en 75,40 m buitenwaarts, zowel voor de lengte, de breedte als voor de hoogte.

De koepel is een glazen bol, naar het beeld van de werelddelen van onze planeet, zoals we het van binnen zouden bekijken, nederdalend uit de hemel (cf. Ap. 21). Hij vertegenwoordigt de " Heilige Stad ", het nieuwe Jeruzalem ", " het verblijf van God ", m.a.w. het gastvrije gebied voor God en voor de kinderen van God.

Hij is vol licht en brandschilderij. Hij is omringd door vier kleine koeppeltjes die het sterrenbeeld voorstellen.

De beuk, in kristallen gevlamde kleuren, is ondersteund door twaalf kolommen op naam van de twaalf apostelen. Zij is in gebrand glas. En de ijzeren kolommen in brandverf, in de kleuren van de twaalf edelgesteenten van de H. Johannes (Ap. 21,19). De twaalf deuren zijn alle verschillend en op naam van de twaalf stammen van Israël. Zij bevinden zich in het midden van de twaalf portalen in de vorm van de twaalf paarlen van de H. Johannes met er bovenop de twaalf engelen, steeds volgens de H. Johannes. Twaalf kerkramen naar de mysteries die aan Magdalena werden getoond, zijn boven de deuren en de engels geplaatst. Een engelenfries bekroont het geheel en draagt het grote gewelf dat zelf omlijst is door 4 kleine gewelven.

De netkroon, het koepelgeraamte waaraan de wereldbol is opgehangen, bevat tien zeszijdige kronen en zes vijfzijdige kronen met acht bloemkroonbladen en vijf halfkronen met van onder vijf bloemkroonbladen. De 153 bloemkroonbladen (of 153 vissen) van de rozetten, vormen een rozenkrans waarmede de grote naties of de grote vissen worden uitgebeeld van de mirakuleuze visvangst na de Verrijzenis van Jezus. De geraamten van de kleine koepels hebben de vorm van de 4 Krachten : de adelaar, de leeuw, de stier en de engel, van de 4 evangelisten die de 4 eerste bisdommen van de Kerk, voortkomende van Jeruzalem, beschermen : Rome, Konstantinopel, Alexandrië, Antiochië.

De grote koepel, met de pool van Jeruzalem op de spits, bereikt 122 m. Bovenop verheft zich de herderlijke ring van 1 m, overtopt door een 7 m hoge kruis van Jeruzalem. Het geheel is 130m hoog.

Op de bodem, de ring van de Kerk, de Bruid van Christus, omringt het Heiligdom met een binnen diameter van 288 m terwijl de ring van Jezus , zijn hemelse Bruidegom, het Kruis omringt met een diameter van 333 m. Deze ringen zullen vervaardigd zijn met bloementooi of betegeling, naar het reliëf dat voor het wezenlijke van het beboste landschap gewaarborgd is. De ring van de Kerk heeft het hart van het Heiligdom als middelpunt. Het middelpunt van de ring van Christus bevindt zich vóór het Kruis, ter hoogte van het Heiligdom.

De armen van het Kruis, Oost-West gericht, staan loodrecht op de lijn die de richting volgt van het werkelijke Noorden. Het Heiligdom ligt in de as van de werkelijke richting van Jeruzalem, die een hoek vormt van 20,3° met de oostelijke richting. De klokketoren is van het Heiligdom afgezonderd zoals in Lisieux. Gelegen ten noord-oosten van het Heiligdom, hangt hij af van het Reinigingsbekken, gelegen ten zuidoosten. Derhalve is hij bij het Reinigingsbekken gelegen, derde gezegende plaats van deze gewijde grond. Hij bevindt zich op de flank van de Ecanuberg, de eikenberg, die het Chenu van Jeanne d’Arc te Domrémy, oproept !

 

9. Juridische en administratieve uitvoerbaarheid

De verwezenlijking van het Glorierijke Kruis en van het Heiligdom van de Verzoening op de gemeente Dozulé in Normandië, vereist, op juridisch vlak, tal van vergunningen en hoofdzakelijk de " bouwvergunning ".

Het verlenen van deze vergunning onderstelt dat het ontwerp in alle opzichten voldoet aan de diverse vigerende reglementeringen. Het komt er eveneens op aan dat de burgerlijke en godsdienstige gezaghebbers een uitgebreide kennis hebben van het projekt en zich gunstig uitspreken ; dat er een voldoende aantal schenkers bereid gevonden wordt om hun medewerking te verlenen en dat de plaatselijke bevolking verplicht zou geraadpleegd worden tijdens een noodzakelijk openbaar onderzoek. Ziehier de 4 grote onderdelen van de reglementering waar de handelingen werden ondernomen om de juridische uitvoerbaarheid van het projekt te verzekeren.

1° Grondreglementeringen betreffende de eigendom van de terreinen :

Na bewezen te hebben dat de terreinen destijds aan de Kerk toebehoorden, werden kontakten gelegd met de eigenaars om hun in te lichten nopens de geschiedenis van het oord en ook om de overeenkomsten voor te bereiden die zullen gelden wanneer de Kerk de terreinen zal willen verwerven. Anderzijds worden de juridische navorsingen voortgezet om de akten op te sporen die de eigendom van de terreinen zou toekennen aan de magistraat van de stad " gelast ze terug te schenken aan de Kerk (boodschap van 31.12.1975) ". Een gelijkaardige toestand heeft zich inderdaad voorgedaan met het hotel ND de France te Jeruzalem waarvan de eigendomstitel aan de katholieke Kerk werd teruggegeven en ook met een deel van de Middellandse kust, in het bezit van een vennootschap die het wellicht zal moeten afstaan krachtens een eigendomsakte van de Franse koning, die zopas werd teruggevonden.

2° Reglementering inzake stedebouw

Een toeristische studie heeft een raming gemaakt van het potentieel aantal bedevaarders dat zich jaarlijks naar Dozulé zou begeven na de bouw van het Kruis. Wij hebben rekening gehouden met de ligging van Dozulé (doorkruist door 35.000 voertuigen per dag), het huidig aantal bezoekers van het bedevaartsoord (15 bezoekers per jaar), de bestendige toename van het godsdienstig toerisme in Frankrijk dat tans de 50 miljoen bezoekers per jaar overschrijdt en tevens de vergelijking met de andere gelijkaardige oorden. (In miljoen bezoekers per jaar) .

Paray le Monial : 1 miljoen ( bezoekers per jaar),

Lisieux : 1,5 miljoen,

Vredememoriaal te Caen : 4 miljoen,

Lourdes : 5 miljoen,

Mont St Michel : 7 miljoen.

Het lijkt aannemelijk dat Dozulé tussen de 2,5 en de 5 miljoen bezoekers zal mogen verwachten wanneer het Kruis en het Heiligdom zullen gebouwd zijn. Daaruit wordt afgeleid dat het oord op dagen van grote toeloop 50.000 personen zou moeten kunnen ontvangen waarvan 60 % (30.000) met persoonlijke wagen, 16% per spoor en bus (8.000) en 24 % (12.000) voor persoonlijke overnachting.

Op deze basis werd in de loop van het jaar 1996 een stedebouwkundige studie gemaakt door het kantoor Joly en medevennoten, voor de kostprijs van 86.229 FF, die aan de lokale gezaghebbers op 1 januari 1997 werd voorgelegd. Op grond van die gegevens en van de stedebouwkundige dokumenten, blijkt dat het projekt de mobilisatie zal noodzaken van 36 ha grond van de voormalige priorij om ze naar hun oorspronkelijke bestemming terug te brengen, alsmede circa 30 ha voor de toegang en het parkeren van voertuigen en bussen en 4 ha voor de restauratie en handel. In totaal, nagenoeg 70 ha zullen dus nodig zijn voor de uitvoering van het projekt. Deze behoeften werden vergeleken met de beschikbaarheid aangeduid op het liggingsplan van de gronden goedgekeurd door de gemeente Dozulé op 4 mei 1995, die de mogelijkheid voorziet om een gebied van 8 ha te besteden aan de ontwikkeling van de huisvesting, een kampeergebied van 5 ha en een gebied van klasse NA (bestemd voor nader te bepalen aktiviteiten) van 35 ha groot. Wetende dat de omliggende gemeenten PUTOT EN AUGE en CRIQUEVILLE EN AUGE, eveneens over vrije ruimten beschikken, zou de inplanting van het projekt in de plaatselijke stedebouw geen aanzienlijke problemen stellen, zodra de gezaghebbers en de bevolking bereid zullen zijn het te verwezenlijken, wat nog niet het geval is.

Een onderzoek naar de invloed op het milieu is daarenboven nagenoeg rond. Het toont aan dat het geplande oord goed bereikbaar is langs de autobaan A 13 en de NR 175. Het is ver verwijderd van het natuurgebied, van ekologisch belang (ZNIEFF), en gelegen in de moerassen van de Dives en de Grand Canal. Het is bewezen dat de invloed van het projekt op de fauna en de flora zeer gering is.

Een onderzoek nopens de inplanting van het oord toont aan dat de invloed op het landschap betekenisvol is wegens de hoogte van het Kruis, kern van het projekt, maar dat deze invloed op het uitzicht sterk verminderd is door het plaatsen van een wit vlechtwerk dat gelijkt op een keurig en diskreet kantwerk, alsmede door de lokale zichtbaarheid die tot 8 km beperkt is in 60 % van de gevallen. Een onderzoek over de invloed op de tewerkstelling in de streek van AUGE, verwezenlijkt in augustus 1997, toont aan dat de menselijke invloed van het projekt bijzonder positief is, dank zij het herscheppen van 5.000 loopbanen die in de streek van AUGE zijn verdwenen, waar de werkloosheid 2% hoger ligt dan het gemiddelde van het Gewest. Ten slotte zal het projekt enkele wijzigingen met zich brengen in de waterdistributie en de telekommunikaties die klassieke vervangingsmaatregelen zullen moeten ondergaan om de huidige toestand te verbeteren.

In dat opzicht lijkt ons dat aan de geest van de stedebouwregels werd voldaan en dat, op het gegeven ogenblik, de bevoegde overheid zich zal uitspreken voor het projekt volgens de geldende rechtspegingen die, in elk geval, een openbaar onderzoek noodzaken.

3° Reglementeringen inzake opbouw

Een programmatiestudie inzake architektuur werd in 1997 uitgevoerd met behulp van beroepslui bedreven in de opbouw van dergelijke gebouwen, voor de kostprijs van 60.300 FF. Zij legt de nadruk op de zware reglementaire dwangbepalingen in verband met de veiligheidsreglementering, namelijk in geval van brand, voor instellingen die publiek ontvangen en voor hoge gebouwen. (In onderhavig geval, de grote diepte, voor de Ark, van de funderingen van het Glorierijke Kruis)

Deze dwangbepalingen hebben ons ertoe aangezet twee uitwendige toegangsniveaus in de funderingen van het Kruis te scheppen die een bijzonder interessante ruimte laten, toegankelijk voor het publiek. De uitgeholde grond bij het graven van de funderingen , zal ter plaatse dienen voor de aanleg van een licht platform op een peil van 103 m.

Niveau 0 : 103 m onthaal

(uitw. toegang) informatie

Niveau –1 : 95 m Spreekbeurten

(betalend niveau) Audiovisueel

Niveau –2 : 87 m Diensten

Niveau –3 : 63 m Gebed : Roos der Gelovigen

(voorbehouden publiek)

 

4° Reglementeringen betreffende de organismen die beroep doen op de openbare vrijgevigheid

Op ekonomisch vlak, leidt een eerste raming van de totale kostprijs van het projekt tot een bedrag van 15 miljard, waarvan 10 miljard voor het Kruis, 4 voor het Heiligdom en voor de aanleg.

Ofschoon de eerste kontakten werden gelegd met Amerikaanse en Japanse zakenlui die belang stellen in de technische prestatie en de toeristische weerslag ervan (de toren van 552 m van de Kanadese spoorweg is zeer renderend), zal de vrijgevigheid van de bevolking de bijzonderste financieringsbron zijn. De naleving van de Franse reglementering, die de juiste bestemming van de gelden regelt, is noodzakelijk. Zodoende werd een projekt " fonds van openbaar nut " uitgewerkt en voorgesteld aan de diverse partners en aan de regering, bewust zijnde dat deze juridische vorm steunt op een driepartijdig bestuur tussen de schenkers, de overheid en de deskundigen.

Aangaande de onderhoudskosten van het Kruis en van het Heiligdom, leert men naar het voorbeeld van de hoge torens in de wereld (CN-toren te Toronto en de Eiffeltoren), dat ze ruimschoots gedekt zijn door de liftkosten betaald door toeristen die zich naar boven wensen te begeven. In dit geval lijkt een eerste werkingsbegroting in evenwicht met een bedrag van ontvangsten en uitgaven van circa 300 miljoen frank per jaar.

De volledige kostprijs van de studies nopens de uitvoerbaarheid, vereffend op 30 september 1997, bedraagt 2.191.741 FF. Ze werd integraal door de vereniging RESSOURCE gedragen met een bijfinanciering van 593.508 FF door bevriende organisaties van Ressource, onafhankelijk van de bedevaardverenigingen van Dozulé.

In dit stadium blijven de sommen, gestort door de bedevaarders, in afwachting van de beslissing van de Kerk, bij de Crédit Agricole te Dozulé, waarvan het totaal 99.351,53 FF bedraagt.

AD,AG,HH,JR,MR,MR,DB,JM,AM,DB.